Od přijetí Istanbulské úmluvy provedla Itálie proces legislativních reforem, jejichž cílem je posílit schopnost orgánů předcházet a zastavit genderově podmíněného násilí. Jednou z nejinovativnějších reforem je zákon č. 69 aka Code Red (Červený kodex), který vstoupil v platnost v roce 2019 a kterým se mění trestní zákoník a trestní řád.

Jeho inovativní charakter

Účelem Červeného kodexu je vytvořit multidisciplinární kulturu schopnou bojovat proti genderově podmíněnému násilí.

Pokud jde o systém sankcí, slibuje přísnější tresty za zneužívání rodinných příslušníků a osob žijících ve společné domácnosti (odnětí svobody až na 7 let), sexuální útoky (12 let), pronásledování (6,5 let) a skupinové útoky (14 let). Rovněž kriminalizuje útoky kyselinou a pornografii z pomsty, které dříve nebyly trestné, a ruší povinnost oběti podat žalobu v případě znásilnění dítěte, což umožňuje státu vznést vlastní obvinění proti pachateli.

Souběžně s detencí má zákon za úkol zavedení programů péče a léčby, aby se snížilo riziko recidivy. Příkladem může být léčba pachatelů sexuálních trestných činů, neboť pokud jim je poskytnuta možnost cesty k nápravě, je méně pravděpodobné, že se v budoucnu znovu dopustí trestné činnosti. Kromě toho, aby se zabránilo sekundární viktimizaci obětí znásilnění, zasáhl Červený kodex do úpravy školení policejních operátorů a soudců tím, že zformoval učební osnovy o genderově podmíněném násilí a rovných příležitostech.

Hrozby, které představuje covid-19

V uplynulých dvou letech vláda kvůli covidu-19 přijala mimořádná opatření k jeho omezení, čímž ohrozila zranitelné ženy. Se zavedením čl. 83 zákona č. 18/2020 tak zákonodárce vyloučil z obecného pravidla „pozastavení” odvolání, jejichž předmětem jsou příkazy na ochranu před zneužíváním v rodině.

Účinná byla také opatření zaměřená na posílení přístupu ke zdrojům, které poskytují okamžitou podporu ve fázi vzniku násilí. Dvěma příklady jsou aplikace Youpol, která byla rozšířena o trestné činy domácího násilí, ačkoli byla původně koncipována pro hlášení případů prodeje drog a šikany, a nástroj 1522 (linka pomoci při násilí a pronásledování), bezplatné číslo, které uživatele spojuje se službami prostřednictvím jednoduchého telefonátu.

Získané zkušenosti

Dopad Červeného kodexu přiměl ministerstvo spravedlnosti k tomu, aby bylo ochotno provádět neustálé monitorování jeho konkrétního fungování, jakož i vypracování národních pokynů, včetně standardního formátu činnosti soudních technických poradců a provozovatelů sociálních služeb, a zároveň podpořilo meziinstitucionální protokoly pro spolupráci a sdílení zkušeností a iniciativ.

Výsledky těchto činností mohou vést k zavedení multidisciplinárního přístupu, který podpoří vytvoření integrovaného a víceúrovňového modelu ochrany obětí domácího a genderově podmíněného násilí.