Každá druhá žena starší 18 let v České republice zažila v životě nějakou formu sexuálního násilí nebo obtěžování. Téměř každá desátá žena byla během svého života znásilněna (9,2 %). Podle nového reprezentativního výzkumu, který pro nevládní organizaci proFem – Centrum pro oběti domácího a sexuálního násilí provedla výzkumná agentura MindBridge Consulting, to v České republice činí přibližně 409 000 žen.

Kvantitativní sběr dat proběhl v průběhu srpna 2021 metodou CAWI (webové dotazování) na vzorku 1 000 respondentek (reprezentativní vzorek české populace starší 18 let). Cílem šetření bylo zjistit, s jakými typy sexuálního obtěžování a/nebo násilí se ženy a muži v České republice setkávají a jak tyto situace řeší. Sexuální násilí a obtěžování zahrnovalo znásilnění, osahávání, slovní sexuální obtěžování, nucení k nepříjemným sexuálním praktikám, přijímání nevyžádaných fotografií nebo videí se sexualizovaným obsahem a další.

Hlavní výsledky výzkumu

  • • 54 % žen zažilo alespoň jednu formu sexuálního násilí a/nebo obtěžování.
  • • Každá třetí žena zažila během svého života více než jednu formu sexuálního násilí a/nebo obtěžování.
  • • Téměř každá desátá žena byla během svého života znásilněna (9,2 %). To představuje 409 172 žen v České republice.
  • • Nejčastějšími formami sexuálního obtěžování/násilí jsou slovní sexuální obtěžování a osahávání, mazlení, doteky proti vůli oběti. První z nich zažilo 33 % žen, druhou 31 % žen.
  • • S přijímáním nevyžádaných videí nebo fotografií se sexualizovaným obsahem se setkalo 17 % žen a s nevyžádaným líbáním nebo líbáním proti své vůli 12 % žen.
  • • Muži se nejčastěji setkávají se slovním sexuálním obtěžováním, osaháváním, laskáním, dotýkáním proti své vůli a s přijímáním nevyžádaných videí nebo fotografií se sexualizovaným obsahem. Ve srovnání se ženami zažívá sexuální násilí/obtěžování výrazně nižší počet mužů a muži také zažívají v průměru méně forem násilí/obtěžování.

Centrum pro oběti sexuálního násilí

Tyto výsledky silně kontrastují s pomocí, která je obětem k dispozici. V České republice neexistuje specializované a komplexní centrum pro tyto oběti. V zahraničí jsou taková centra běžná. Česká republika tak nesplňuje minimální standardy a doporučení Rady Evropy v oblasti pomoci obětem genderově podmíněného násilí.

ProFem – si klade za cíl tuto situaci změnit a zřídit unikátní Centrum pro oběti sexuálního násilí (a oběti domácího násilí a dalších forem genderově podmíněného násilí se sexuálním aspektem), kde budou mít přístup ke komplexnímu souboru specializovaných služeb zajišťujících adekvátní pomoc a podporu. Oběti zde najdou sociální služby, včetně krizové pomoci, právního poradenství, psychoterapie, podpory v oblasti trestního soudnictví a základní lékařské péče. Tato včasná a kvalitní pomoc obětem sexuálního násilí přispěje ke zmírnění negativních dopadů prožitého násilí a stigmatizace obětí, dále pomůže uplatnit práva obětí a posílit jejich postavení a následně přispěje ke zlepšení kvality jejich života. Zahájení činnosti centra je plánováno na leden 2023. Více informací včetně způsobů, jak centrum podpořit, je k dispozici na webových stránkách organizace proFem.