Artemis

Podpora práva na ochranu žen prostřednictvím uplatňování směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/99/EU a Evropského ochranného příkazu.
Evropský ochranný příkaz
Evropský ochranný příkaz (EOP), který byl zaveden Směrnicí 2011/99/EU, umožňuje uznávání ochranných příkazů vydaných v trestním řízení jednoho členského státu také v ostatních státech EU.

Směrnice zavádí opatření zaměřená na vytvoření zvláštního společného prostoru bezpečnosti a práva bez vnitřních hranic a posílení ochranných opatření, která již oběť na svou ochranu získala. Institut Evropského ochranného příkazu je založen na mezinárodní justiční spolupráci v trestních věcech, jakož i na vzájemném uznávání soudních rozhodnutí dle Smlouvy o fungování Evropské unie.

Hlavní problémy
Nedostatek informací poskytovaných chráněné osobě.

Bylo zjištěno, že oběti trestných činů nejsou adekvátně poučeny o existenci a významu EOP, neboť zúčastněné strany nemají o tomto nástroji dostatečné informace anebo jej vůbec neznají.

Nedostatek znalostí a informací mezi odborníky právnických profesí a dalšími odborníky organizací občanské společnosti nebo neziskových organizací pracujících se zranitelnými skupinami.

Je nutné rozšířit školení a aktivity zvyšující povědomí o Směrnici a EOP a zapojit do nich nejen odborníky a odbornice právnických profesí (zejména právníky a právničky), ale také neziskové organizace a další subjekty, které se zranitelnými skupinami pracují.

Cíl projektu a cílové skupiny
Cílem projektu je přispět k lepšímu a konzistentnějšímu uplatňování Směrnice 2011/99/EU a podpořit využívání Evropského ochranného příkazu.
Právníci a právničky
Očekávané dopady
Nově nabyté nebo posílené znalosti a schopnosti týkající se Směrnice 2011/99/EU a Evropského ochranného příkazu. Zvýšené povědomí o důležitosti tohoto nástroje při zajišťování bezpečného společného prostoru pro oběti násilí, stalkingu a jiných forem zneužívání. Zvýšená míra dostupnosti informací o procesech souvisejících s vydáváním EOP.
Pracovníci a pracovnice podporující ženy – oběti domácího násilí
Očekávané dopady
Nově nabyté nebo posílené znalosti a schopnosti týkající se Směrnice 2011/99/EU a Evropského ochranného příkazu. Zvýšené povědomí o důležitosti tohoto nástroje při zajišťování bezpečného společného prostoru pro oběti násilí, stalkingu a jiných forem zneužívání. Zvýšená míra dostupnosti informací o procesech souvisejících s vydáváním EOP.
Občané a občanky EU
Očekávané dopady
Nově nabyté nebo posílené znalosti a povědomí o Směrnici 2011/99/EU a Evropském ochranném příkazu. Zvýšená míra dostupnosti informací o procesech souvisejících s vydáváním EOP.

Partneři

Co-funded by the Justice Programme of the European Union

Co-funded by the Justice Programme of the European Union