Rok 2019 by mohl být považován za významný rok pro ochranu práv obětí trestných činů. V tomto roce byla založena Platforma poskytovatelů pomoci obětem trestných činů (dále jen „Platforma“).

 

Co je platforma?

Platforma je neformální skupina národních nevládních a neziskových organizací, které se zabývají především právní a sociální podporou obětem trestných činů. Tyto organizace poskytují bezplatné služby v různých oblastech sociální pomoci, například: domácí násilí, sexuální násilí, trestné činy z nenávisti, podpora rodin v době krize, podpora osob s HIV, obchodování s lidmi a vykořisťování, integrace Romů, probační a mediační služby a mnoho dalších služeb souvisejících se sociální oblastí. ProFem je jedním ze zakládajících členů.

Účel platformy

Platforma se zaměřuje na sdílení zkušeností mezi členy a na vzájemnou podporu. Pro Platformu je důležité najít účinné nástroje pomoci obětem a stejně tak je nutné identifikovat obecné problémy. Tyto problémy by měly být projednány s příslušnými institucemi. Je třeba zlepšit postavení obětí a úroveň jejich práv.

Činnost platformy

V roce 2019 uspořádala Platforma dvě konference, které se konaly na Ministerstvu spravedlnosti. Výstupem těchto setkání bylo například veřejné prohlášení Platformy o právech obětí. Byly také definovány požadavky na legislativní změny. Dalšími diskutovanými tématy byla sekundární viktimizace (oběti by měly být chráněny před sekundární a opakovanou viktimizací) nebo implementace SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2012/29/EU, kterou se stanoví minimální normy v oblasti práv, podpory a ochrany obětí trestných činů a kterou se v České republice nahrazuje rámcové rozhodnutí Rady 2001/220/JHA.

Změna zákona

Platforma přispěla k důležitým legislativním změnám v zákoně o právech obětí trestných činů, který vstoupil v platnost v letošním roce.

Byla rozšířena definice zvlášť zranitelných obětí – to byla významná změna. Některé změny byly provedeny také v trestním řízení. Všechny příslušné orgány působící v rámci trestního řízení by měly uplatňovat citlivý přístup. Musí například splnit požadavek obětí, aby se v průběhu trestního řízení nesetkávaly s pachatelem. Oběti si také mohou vybrat pohlaví vyslýchající osoby.

 

Můžeme doufat, že činnost Platformy bude pokračovat a přinese další důležité změny v oblasti ochrany práv obětí trestných činů.