O seksualnom nasilju, tu uključujući seksualno uznemiravanje i seksualni zločin, od nedavno se intenzivno raspravlja. Pokret #MeToo iznio je na vidjelo slučajeve nasilja i uznemiravanja te mnogim žrtvama dao hrabrost za prijave i tužbe. Međutim, i dalje vlada kultura sumnje i kako se mnoga suđenja odvijaju u medijima a ne na sudu, osobama koje podnesu prijavu, uglavnom ženama, ne vjeruje se ili ih se štaviše krivi za to što su pretrpjele, te se insinuira da je njihovo ponašanje potaklo počinitelja na uznemiravanje ili nasilje.

Navedeni slučajevi otkrivaju kako se žrtve seksualnog nasilja nalaze u vrlo teškom položaju, čak i u današnje vrijeme, te pokazuju koliko je položaj žrtava seksualnog nasilja specifičan, stresan i težak. Žrtvama je svakako potrebna visoka razina zaštite: pravna, socijalna i psihološka. Platforma za prava žrtava mogla bi na važan način pomoći žrtvama seksualnog nasilja.

Prednosti Platforme za prava žrtava za žrtve seksualnog nasilja

Platforma za prava žrtava jamči horizontalni pristup pravima žrtava: svečano je otvorena 22. rujna 2020. na Konferenciji na visokoj razini o pravima žrtava koju je organizirala Europska komisija u suradnji s njemačkim predsjedništvom Odbora ministara Vijeća Europe.

Platforma za prava žrtava trenutno broji 34 člana uključujući predstavnike mreža, agencija, institucija i organizacije civilnog društva na razini EU-a, a relevantnih za provedbu Strategije EU-a u području prava žrtava.

EU platforma za prava žrtava mogla bi se usredotočiti na razmjenu iskustava obje strane – žrtava i institucija (policije, sudova i drugih organizacija). Za specifičan položaj žrtava potrebni su posebni postupci i specifični pristupi, a Platforma za prava žrtava mogla bi pronaći učinkovite instrumente za pomoć žrtvama. Međunarodna i interdisciplinarna suradnja od presudne je važnosti na ovom području. Procjena rezultata stvorit će nove strategije i nove smjerove. Samo postojanje platforme dobra je vijest za sve žrtve. Europska politika jasno pokazuje poznavanje problema, njegovu složenu i kompliciranu prirodu, te da ga se mora riješiti. Svi će subjekti surađivati a ta podrška trebala bi biti važna za sve žrtve seksualnog nasilja i mogla bi utjecati na njihov status.