Η ευρωπαϊκή εντολή προστασίας (ΕΓΔΕ) είναι ένα νομικό μέσο που αποσκοπεί στη διασφάλιση της προστασίας σε όλα τα θύματα βίας που αποφασίζουν να μετακομίσουν σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ. Ο στόχος της Οδηγίας 2011/99 / ΕΕ και της λειτουργίας του εργαλείου είναι η απλοποίηση των διαδικασιών για την αναγνώριση των εντολών προστασίας που εκδίδονται από ένα κράτος μέλος σε άλλο προκειμένου να διασφαλιστεί η προστασία των θυμάτων εγκλήματος σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Με άλλα λόγια, το ΕΓΔΕ παρέχει το δικαίωμα να συνεχίσει να χρησιμοποιεί προστατευτικά μέτρα σε περίπτωση που το θύμα πρέπει να μετακομίσει σε κράτος διαφορετικό από εκείνο του τόπου κατοικίας του.

Εάν το θύμα, ιδίως ένα θύμα ενδοοικογενειακής βίας ή πράξεων δίωξης όπως η καταδίωξη, επωφελείται από ποινική απόφαση που εκδόθηκε σε ένα κράτος μέλος, μπορεί να επιλέξει να μετακομίσει ή να ταξιδέψει από το κράτος μέλος στο οποίο θέλει να λάβει πρόσθετη προστασία. Όλα αυτά πραγματοποιούνται σε μια απλοποιημένη και ταχεία διαδικασία μεταξύ των ενδιαφερομένων κρατών.

Επομένως, είναι ένα μέσο θεμελιώδους σημασίας για την προστασία των θυμάτων στην Ευρώπη, αλλά η συντριπτική πλειονότητα των ανθρώπων δεν το γνωρίζει και το έχει χρησιμοποιήσει πολύ λίγες φορές. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, έχουν εκδοθεί και αναγνωριστεί μόνο 7 ΕΓΔΕ σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο αριθμός αυτός είναι πολύ χαμηλός όταν θεωρείτε ότι η οδηγία χρονολογείται από το 2011 και ότι όλα τα ευρωπαϊκά κράτη μέλη υποχρεώθηκαν να θέσουν σε ισχύ τις διατάξεις της έως τις 11 Ιανουαρίου 2015.

ΓΙΑΤΙ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ;

Στο πλαίσιο του έργου ARTEMIS, οι εταίροι από πέντε διαφορετικές χώρες διεξήγαγαν μια διαδικτυακή έρευνα που απευθύνεται ειδικά σε δικηγόρους, νομικούς επαγγελματίες και οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών που υποστηρίζουν τα θύματα βίας λόγω φύλου, προκειμένου να κατανοήσουν πρώτα τις γνώσεις τους σχετικά με το ΕΓΔΕ και έπειτα αυτά μετρήστε το ΕΓΔΕ. Στο τέλος, οι συνεργάτες διεξήγαγαν έρευνα σχετικά με τις βέλτιστες πρακτικές που χρησιμοποιήθηκαν για την εφαρμογή του εργαλείου.

Τα αποτελέσματα της έρευνας επιβεβαίωσαν αυτό που είχε ήδη προκύψει από την επιθεώρηση του γραφείου: Τα δεδομένα δείχνουν έλλειψη διαθέσιμων προγραμμάτων ενημέρωσης και κατάρτισης σε νομικούς επαγγελματίες μέσω του ΕΓΔΕ. Στην πραγματικότητα, μόνο το 7,4% των ερωτηθέντων – ένας πολύ μικρός αριθμός – δήλωσε ότι είχε συμμετάσχει σε δραστηριότητες ευαισθητοποίησης ή κατάρτισης σχετικά με τη χρήση του εθνικού νόμου περί EPO. Ωστόσο, σχεδόν το 95% όλων των ερωτηθέντων δήλωσαν / δήλωσαν ότι θα επωφεληθούν από μια τέτοια εκπαίδευση.

Τα δεδομένα που συλλέγονται δείχνουν σαφώς την ανάγκη για εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση καμπάνιες που στοχεύουν ειδικά σε δικηγόρους, νομικούς συμβούλους και η βιομηχανία δημιούργησε εμπειρογνώμονες που συνεργάζονται στενά με γυναίκες που είναι θύματα βίας. Ταυτόχρονα, προέκυψε επίσης η ανάγκη προώθησης και ενίσχυσης όλων των εκστρατειών ευαισθητοποίησης σχετικά με το πλήρες φάσμα των δικαιωμάτων των γυναικών θυμάτων βίας λόγω φύλου.

Για το λόγο αυτό, οργανώθηκαν εθνικά μαθήματα στις χώρες των οργανώσεων εταίρων: Ιταλία, Κροατία, Τσεχία, Ελλάδα και Κύπρος. Στις 13 Ιούλιος 2021θα πραγματοποιηθεί διεθνικό σεμινάριο για υπαλλήλους οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών που ασχολούνται με την καταπολέμηση της βίας λόγω φύλου και την υποστήριξη των θυμάτων, μια κοινή κατανόηση της Ευρωπαϊκής εντολή προστασίας και ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Περισσότερες λεπτομέρειες εδώ